سال جهش تولید

زینبیه (نام قدیم: ارزُنان) از دهات بخش قهاب اصفهان است. ابن­ فقیه همدانی در کتاب البلدان از آن به­ عنوان یکی از بخش‌های اصفهان نام برده‌ است. یاقوت حموی در معجم‌البلدان در حرف الف می‌نویسد: «ارزنان بالفتح ثم السکون و ضم‌الزای و نون و الف و نون اخی من قری اصبهان». فیروزآبادی در قاموس می‌نویسد: «ارزنان قریه باصبهان».

1399-03-31 15:08